Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Ik ben medewerker, stagiair, leerling, uitzendkracht of sollicitant

Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de wet is dat alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Dus bijvoorbeeld de combinatie van naam, geboortedatum, contactgegevens, pasfoto, camerabeelden en/of geluidopnamen zijn allemaal persoonsgegevens. Ook kent de wet bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden.

Wanneer mogen wij persoonsgegevens van jou verzamelen en verwerken?

Philadelphia heeft met jou een arbeidsovereenkomst, stage-overeenkomst, leer/arbeidsovereenkomst, leerovereenkomst of overeenkomst van opdracht gesloten. Of je werkt via een uitzend- of detacheringsbureau. Of je neemt deel aan een sollicitatieprocedure. Daarnaast dient Philadelphia aan wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals op grond van het Burgerlijk Wetboek of de Arbeidsomstandighedenwet. Ook jouw toestemming kan de basis zijn voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens.

Welke Persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

 • Naam, voornamen, voorletters, geslacht, adres, geboortedatum, bsn-nummer, voor communicatie benodigde gegevens. Wanneer van toepassing: bankrekeningnummer, kopie identiteitsbewijs, personeelsnummer.
 • Diploma’s, getuigschriften, Verklaring Omtrent Gedrag.
 • CV, motivatiebrief, opleidingen, gegevens over functioneren en beoordelingen.
 • Andere gegevens waarvan de verwerking wordt vereist met het oog op de toepassing van een andere wet. Of waarvoor je toestemming hebt gegeven.

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

 • Om uitvoering te geven aan de arbeidsovereenkomst, stage-overeenkomst, leerarbeidsovereenkomst, leerovereenkomst, overeenkomst van opdracht, sollicitatieprocedure of uitzend- of detacheringsovereenkomst.
 • Voeren van salarisadministratie.
 • Voor het behandelen en onderzoeken van klachten, geschillen en incidenten.
 • Voor het voeren van de (medewerkers)administratie en bewaarplicht.
 • Voor het verwerken van sollicitaties.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen.
 • Om met jou in contact te treden, te reageren op gestelde vragen, relevante informatie toe te sturen.
 • Voor het sturen van een kerstpakket of attentie.
 • Voor accountantscontroles.
 • De uitvoering van contractuele en wettelijke verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst.
 • De vaststelling, uitoefening of verdediging van de rechten van Philadelphia.
 • De uitvoering of toepassing van een enige wet.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Persoonsgegevens worden in de regel niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. Indien een wettelijke bewaartermijn ontbreekt, niet langer dan noodzakelijk.

Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

Alleen medewerkers die uw gegevens echt nodig hebben voor hun werk mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig.

Gegevens delen met andere organisaties

Philadelphia gebruikt jouw persoonsgegevens voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Daarvoor kan het nodig zijn om persoonsgegevens te delen met andere organisaties. Denk hierbij aan aan het pensioenfonds , het UWV en bedrijfsmedische en bedrijfsmaatschappelijke instanties waar Philadelphia mee samenwerkt. Er worden nooit meer gegevens gedeeld dan noodzakelijk. Als een andere instantie persoonsgegevens verwerkt voor ons moet de andere partij een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin staat waarvoor ze deze gegevens ontvangen, mogen verwerken en hoe ze ermee om moeten gaan. Verder kunnen overheidsinstanties of instanties met een wettelijke taak informatie bij ons opvragen die we verplicht zijn te delen. Bijvoorbeeld de belastingdienst, het UWV, de Inspectie SZW of de inspectie gezondheidszorg en jeugd.