Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Ik ben een cliënt of belangenbehartiger

Ik ben cliënt

Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de wet zijn persoonsgegevens: alle herleidbare informatie over een persoon. Je naam, geboortedatum, contactgegevens, pasfoto, camerabeelden en/of geluidopnamen zijn dus allemaal persoonsgegevens. De wet kent ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Bijvoorbeeld je medische gegevens. Of gegevens over het leven van iemand.

Wanneer mogen wij persoonsgegevens van jou verzamelen en verwerken?

Bij Philadelphia willen we dat je goed wordt ondersteund of fijn woont. Daarvoor hebben we jouw gegevens nodig. Wij hebben daarom een overeenkomst met jou gesloten. Daarnaast moeten wij aan wettelijke verplichtingen voldoen. De wetten waar het over gaat zijn bijvoorbeeld: de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de Wet langdurige zorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet zorg en dwang. Ook als je toestemming hebt gegeven mogen wij jouw gegevens gebruiken. In het geval van levensbedreigende situaties mogen we ook jouw persoonsgegevens gebruiken.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

 • We hebben de volgende gegevens van jou: achternaam, voornamen, voorletters, adres, geslacht, geboortedatum en BSN-nummer, Als het nodig is kennen wij ook jouw bankrekeningnummer en een administratienummer.
  Verzekeringsgegevens.
 • Gegevens over praktische zaken die wij nodig hebben als je bij ons woont. En je inkomensgegevens als je bij ons huurt.
 • Gegevens over het verlenen van zorg. Denk hierbij aan: informatie over je gezondheid, de begeleidingsafspraken, de behandeling of medicijnen die je krijgt.
 • Gegevens die wij hebben gekregen van andere zorgverleners. Informatie over incidenten en gegevens over jouw belangenbehartiger(s).
 • Jouw huisarts en eventueel andere zorgverleners.
 • Andere gegevens die we nog niet hebben genoemd maar die nodig zijn voor goede zorg, ondersteuning of begeleiding.

Waarom verwerken wij jouw gegevens?

 • Om jou de juiste zorg, begeleiding of ondersteuning te kunnen geven zoals we hebben afgesproken.
 • Om alles rondom jouw woning te kunnen regelen.
 • Om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren.
 • Om klachten en incidenten te kunnen onderzoeken en behandelen.
 • Om onze administratie op orde te hebben.
 • Om te kunnen berekenen wat jij moet betalen en om dit bedrag te innen.
 • Zodat wij kunnen reageren op jouw vragen of je iets kunnen vertellen.
 • Zodat we controles kunnen uitvoeren voor en door accountants, zorgkantoren en inspectiediensten van de overheid.
 • Wij moeten aan andere instanties kunnen laten zien dat wij ons houden aan gemaakte afspraken en regels. Denk hierbij aan het zorgkantoor en het CAK.
 • Om onze rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Bijvoorbeeld bij de klachtencommissie, de geschillencommissie Gezondheidszorg of de rechter.
 • Uitvoering geven aan wetten en regels.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Als wij jou geen zorg of ondersteuning meer geven, bewaren wij jouw gegevens niet langer dan nodig. Maar wij zijn wel verplicht jouw gegevens dan nog 20 jaar te bewaren.

Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

Alleen mensen die jouw gegevens echt nodig hebben. We zijn verplicht om een dossier aan te houden waar we al je gegevens in bewaren. Een uitgebreide uitleg over jouw dossier staat in het protocol cliëntendossier van Philadelphia.

Gegevens delen met andere organisaties

Het kan nodig zijn om jouw gegevens te delen met organisaties of hulpverleners die met ons samenwerken. Bijvoorbeeld het taxibedrijf of de dagbesteding. Er worden nooit meer gegevens gedeeld dan nodig is. Philadelphia houdt zich aan de wet. Informatie over jouw zorg wordt alleen gedeeld met hulpverleners die direct betrokken zijn bij jouw zorg, begeleiding of ondersteuning. Als we informatie over jou delen met iemand anders, dan moet die ander een overeenkomst getekend hebben. In deze overeenkomst staan de afspraken die we met die ander hebben gemaakt, zoals waarom ze deze gegevens ontvangen. En dat ze er goed op passen. En wat ze er wel en niet mee mogen doen.

In andere gevallen maken we duidelijke afspraken. Bijvoorbeeld met een gemeente over de gegevens die gedeeld worden. Verder kunnen sommige instanties informatie bij ons opvragen die we verplicht zijn te delen. Bijvoorbeeld het CAK, CIZ, SVB, zorgkantoor, een woningbouw corporatie, of de inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd.

Ik ben belangenbehartiger

Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de wet is dat alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Dus bijvoorbeeld de combinatie van een naam, geboortedatum, contactgegevens, pasfoto, camerabeelden en/of geluidopnamen zijn allemaal persoonsgegevens. Ook kent de wet bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Bijvoorbeeld medische gegevens of gegevens over de levensgeschiedenis van een cliënt.Wanneer mogen wij persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken?Philadelphia heeft een overeenkomst voor zorgverlening, ondersteuning en begeleiding gesloten met een cliënt van wie u belangenbehartiger bent. Of u bent, op grond van het Burgerlijk Wetboek, aangesteld als curator, mentor en/of bewindvoerder. Daarnaast dient Philadelphia aan wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Ook uw toestemming kan de basis zijn voor het verwerken van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens van u verzamelen wij?

 • Naam, voornamen, voorletters, adres, geslacht en voor communicatie benodigde gegevens.
 • Relatie tot de cliënt (familie, sociaal netwerk, professioneel).
 • Beschikking kantonrechter in geval van curatele, bewind en/of mentorschap.
 • Andere gegevens waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de overeenkomst van zorgverlening, ondersteuning en begeleiding.
 • Bij de toepassing van wettelijke verplichtingen.
 • Of gegevens waarvoor u toestemming hebt gegeven.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

 • Om uitvoering te geven aan de overeenkomst van zorg, begeleiding en ondersteuning;
 • Zodat wij klachten, geschillen en incidenten kunnen behandelen en onderzoeken.
 • Om met u in contact te treden en te reageren op door u gestelde vragen.
 • Om u te informeren over relevante informatie.
 • Voor de afhandeling van uw aanvraag tot informatie.
 • De uitvoering van de contractuele en wettelijke verplichtingen volgend uit de zorgverleningsovereenkomst.
 • De vaststelling, de uitoefening of de verdediging van de rechten van Stichting Philadelphia Zorg. Bijvoorbeeld bij een klachtencommissie, de geschilleninstantie Gezondheidszorg of de rechter.
 • De uitvoering of toepassing van enige wet.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Persoonsgegevens worden in de regel niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. De wettelijke bewaartermijn voor cliëntdossiers is 20 jaar na einde zorg. Als een wettelijke bewaartermijn ontbreekt, niet langer dan noodzakelijk.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Alleen medewerkers die uw gegevens echt nodig hebben voor hun werk hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig.

Gegevens delen met andere organisaties

Wij gebruiken persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering en zorgverlening aan cliënten. Daarvoor kan het nodig zijn om persoonsgegevens te delen met organisaties of hulpverleners die voor ons werkzaamheden verrichten of waarmee we samenwerken. Denk hierbij aan onderaannemers of vervoerders. Omdat het voor hen van belang is om te weten dat er een belangenbehartiger is. Er worden nooit meer gegevens gedeeld dan noodzakelijk. Als een andere partij of instantie persoonsgegevens verwerkt voor ons, moet de andere partij een verwerkersovereenkomst getekend hebben. Hierin staat waarom ze deze gegevens ontvangen en mogen verwerken en hoe ze ermee om moeten gaan. In andere gevallen waarbij persoonsgegevens worden gedeeld -zoals de gemeente of een samenwerkingspartner- maken we afspraken in een convenant hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens. Verder kunnen overheidsinstanties of instanties met een wettelijke taak informatie bij ons opvragen die we verplicht zijn te delen. Bijvoorbeeld het CAK, CIZ, SVB, zorgkantoor, een woningbouw corporatie, of de inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd.