Strategische thema’s

In 2017 werkte Philadelphia voor het derde jaar verder aan het veranderprogramma Philadelphia 2.0. Om zich te richten op waar het echt om gaat in de zorg. In het meerjarenbeleid 2016-2020 onderscheidt Philadelphia vier strategische thema’s:

Fris Vakmanschap

De bedoeling, het werkt!

Om de vervolgstap voor regelarm werken voor te bereiden ontwikkelde Philadelphia in 2017 een programma voor teams die al de nodige ervaring op hebben gedaan. Bij ‘De bedoeling, het werkt!’ maken teams aan de hand van een toneelspel kennis met de aspecten en dilemma’s rond zelforganisatie en hoe ze als team vanuit hun vakmanschap beter kunnen samenwerken. Tijdens het festival bepalen de teams welke ontwikkelstappen ze nog willen maken en maken ze samen een plan. De leidinggevende begeleidt het team hier bij, samen met een coach.

Teams pakken hun verantwoordelijkheid

In 2017 zette Philadelphia vernieuwende leermiddelen in, zoals een live te spelen serious game voor medewerkers en een app voor de ‘Slimste Zorgprofessional’ . De regelarme voortgangsrapportage geeft aan hoe groot de impact is van zelforganisatie en regelarm werken voor medewerkers. Ze voelen meer verantwoordelijkheid, een betere balans tussen regels en vrijheid en meer aandacht voor de cliënt. Punt van aandacht is de samenwerking met verwanten. Daarin kunnen we ons verder verbeteren.

Mensgerichte Technologie (M-Tech)

Samen de weg vooruit verkennen

Cliënten, verwanten en begeleiders maakten in 2017 in de praktijk nader kennis met vernieuwingen in de langdurige zorg, van slimme incontinentiematerialen tot sociale robots. Uit de eerste reacties blijkt dat innovaties helpen om signalering, ontzorging en ondersteuning te verbeteren. Ze geven de cliënt meer regie over het eigen leven, helpen mensen om zelfstandiger te worden en hun netwerk uit te breiden. Het helpt verwanten om op andere manieren contact te onderhouden met de cliënt. Daarnaast kan het begeleiders helpen om zorgadministratie makkelijker te maken. En zo méér tijd over te houden voor directe en persoonlijke ondersteuning. In 2017 is organisatie breed nagedacht over mensgerichte technologie in 2030.

Regie op innovatie en projecten

Philadelphia bundelt in 2017 verschillende initiatieven in de nieuwe afdeling Innovatie & Projecten. De afdeling signaleert ontwikkelingen, bundelt en versnelt huidige en nieuwe projecten en ondersteunt een cultuur van vernieuwing. Philadelphia werkt daarbij steeds meer samen met onderwijs, bedrijfsleven en collega zorgaanbieders. Bedoeling is om de toepassing van mensgerichte technologie onderdeel te laten zijn van de zorgvisie van Philadelphia, die gericht is op meer eigen regie en zeggenschap.

Ondernemerschap

Groei van aantal jonge cliënten

In 2017 krijgt Philadelphia er 275 cliënten bij. Voor een belangrijk deel komt dit omdat Philadelphia gemeenten overtuigt van haar aanbod in het kader van de Jeugdwet en nieuwe contracten weet af te sluiten. Philadelphia ontwikkelt daarnaast een nieuw concept voor de licht verstandelijk beperkte doelgroep. Dit biedt gemeenten de mogelijkheid van een totaalaanbod binnen de Wmo waarbij op maat met lokale partners kan worden samengewerkt op het gebied van wonen en werken.

Talenten ontwikkelen en contacten leggen

Het project Mijn Talent stimuleert begeleiders om samen met cliënten talenten te verkennen. De visie werd in 2017 uitgedragen door teams van ambassadeurs vanuit de clusters Zorg & Wonen en Werk & Begeleiding. Zij hebben een belangrijke basis gelegd voor talentgericht denken binnen de organisatie.

Een nieuwe dagbestedingsvorm helpt cliënten om vrijwilligerswerk te doen in andere organisaties en bedrijven. Het biedt hen een verrassend nieuw aanbod aan activiteiten dat aansluit op hun talenten en hen de mogelijkheid biedt hun netwerk uit te breiden. Interne experts ondersteunen in 2017 medewerkers verbinding te leggen in de buurt, vrijwilligers te zoeken en nieuwe doelgroepen te verkennen.

Muziek

Op iedere locatie klinkt muziek

Er komt in 2017 een stevig fundament onder het muziekprogramma van Philadelphia. Er komen tachtig muziekmotors bij. Dit zijn cliënten, vrijwilligers of medewerkers, die locaties helpen als aanjager en inspirator. Ze krijgen ondersteuning van de muziekexpert in hun regio en drie vakgroepen die onderzoek doen en middelen ontwikkelen om muziek in te zetten bij het verbeteren van de kwaliteit van het dagelijks leven van cliënten.

Onderzoeken en ontwikkelen

Vakgroepen ondersteunen muziekmotors en muziekexperts. Door leerlijnen te ontwikkelen en studiedagen te organiseren. Er wordt onderzoek gedaan naar het inzetten van nieuwe manieren om muziek in te zetten voor oudere cliënten en cliënten met een ernstige verstandelijke beperking. Ook start een vijfjarig onderzoek naar de functie van muziek op het brein van mensen met een licht verstandelijke beperking onder leiding van professor Erik Scherder, verbonden aan de Vrij Universiteit en bijzonder hoogleraar Xavier Moonen van de Universiteit van Amsterdam.

ECD 2.0

Veelbelovende mogelijkheden

In de loop van het jaar bracht een programmateam in beeld hoe een nieuw elektronisch cliënt dossier cliënten in staat stelt om meer regie te hebben op het zorgproces, verwanten meer te betrekken bij de ondersteuning en het werk van begeleiders eenvoudiger te maken. Samen met cliënten, verwanten en begeleiders werd er gedacht over de wensen en mogelijkheden van het ontwikkelen van een nieuw Elektronisch Zorg en Dienstverleningsproces (eZDP).

Tijd voor een pas op de plaats

Bij het uitwerken van de ideeën over het eZDP werd in de loop van het jaar telkens meer duidelijk dat er een groot verschil is tussen wat cliënten, verwanten en begeleiders nodig hebben en wat er op dit moment gerealiseerd kan worden met bestaande software. In verband met de impact op de organisatie en de omvang van de investeringen is besloten om eerst verder te gaan met de aanpassing van bestaande software.