Remuneratie

Bezoldiging en arbeidsvoorwaarden raad van bestuur

De raad van toezicht bepaalt de bezoldiging en arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur. Het salaris van de voorzitter raad van bestuur wordt als bovenkant van het salarisgebouw gehanteerd. In de salarisverhouding tussen de voorzitter raad van bestuur en de overige leden van de raad van bestuur wordt een verschil van minus 10% toegepast. De raad van toezicht heeft vastgesteld dat de leden van de raad van bestuur onder de Wnt 1 klasse I van de ‘Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en welzijn’ vallen. Onder de Wnt 2 vallen de leden van de raad van bestuur onder klasse V van de ‘Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en welzijn’. De nieuwe maxima, de nieuwe klassen en de nieuwe puntenberekening zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2016. Alle bestuurders waren voor deze datum in dienst van Philadelphia. Voor hen geldt derhalve het in de artikelen 7.3 en 7.3a van de Wnt neergelegde overgangsrecht. Dat betekent dat klasse I van toepassing is

Bezoldiging bestuurders 2017

Zie voor de vastgestelde bezoldiging van de leden van de raad van bestuur de toelichting op de pagina 30 van de Jaarrekening 2017.

Pensioen

Leden van de raad van bestuur zijn lid van het pensioenfonds Zorg & Welzijn waarin begrepen is een dekking voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. De premieverdeling tussen Philadelphia is 50% voor Philadelphia en 50% voor een lid raad van bestuur van de totale premie in enig jaar. Per januari 2015 heeft de overheid een pensioen aftoppingsgrens ingevoerd. De raad van toezicht heeft besloten met inachtneming van de Wnt-normen de effecten hiervan structureel te compenseren.

Vertrekregeling

In de arbeidsovereenkomsten van de bestuurders zijn vertrekregelingen opgenomen in geval van (tussentijdse) opzegging door de stichting, met uitzondering van ontslag wegens een dringende reden in de zin van artikel 7:677 en 7:678 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Mobiliteit

Aan de bestuurder wordt door Philadelphia een leaseauto ter beschikking gesteld waarover hij vrij kan beschikken voor zowel dienstreizen als privédoeleinden. De kosten van deze auto en het gebruik daarvan komen met inachtneming van de voorwaarden en condities uit de Philadelphia leaseregeling voor rekening van Philadelphia. Betaling van verkeersboetes en de geldende fiscale bijtelling vanwege privégebruik van de leaseauto komen niet voor vergoeding in aanmerking. Parkeerkosten kunnen worden gedeclareerd.

Communicatiemiddelen

Philadelphia stelt de bestuurder voor de uitoefening van zijn functie digitale communicatiemiddelen ter beschikking, zoals bijvoorbeeld een smartphone, een laptop of een tablet. De kosten van het gebruik komen voor rekening van Philadelphia.

Aanvullende ziektekostenverzekering

Op grond van de met de leden van de raad van bestuur gesloten arbeidsovereenkomst komt van de premie van de aanvullende ziektekostenverzekering 75% voor vergoeding in aanmerking.

Werkwijze declaraties

Lees bijgaand document voor een compleet overzicht van de uitgangspunten en werkwijze rond declaraties door leden van de raad van bestuur.

Onderstaand overzicht geeft de zakelijke declaraties die in 2017 door de leden van de raad van bestuur zijn gemaakt.

Deskundigheidsbevordering

De raad van bestuur is er verantwoordelijk voor dat in het bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden zijn gewaarborgd en dat deze op peil worden gehouden. Elk lid van de raad van bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor adequate functievervulling in het belang van de organisatie. Deze plicht is reglementair verankerd. Leden van de raad van bestuur wonen daartoe interne en externe studiebijeenkomsten en seminars bij. De kosten van deze opleidingen en de reis- en verblijfkosten werden vergoed door Philadelphia. In het jaar 2017 bedragen de totale kosten voor deskundigheidsbevordering voor de leden van de raad van bestuur gezamenlijk € 20.909,84.

Bezoldiging raad van toezicht

In de benoeming en remuneratiecommissie is het beleid ten aanzien van de bezoldiging en voor de leden van de raad van toezicht voorbereid. De raad van toezicht heeft dit beleid vervolgens vastgesteld. De bezoldiging voor de toezichthouders is wettelijk gekoppeld aan een percentage van de voor bestuurder geldende bezoldigingsnorm. Per 1 januari 2015 is het maximum voor de honorering van leden en voorzitters van raden van toezicht verhoogd van 5% en 7.5% naar respectievelijk 10% en 15% van het maximum van de bezoldigingsklasse waarin de eigen instelling scoort (artikel 3.2 Wnt). Ingeval van Philadelphia is dat klasse I onder Wnt 1 en klasse V onder Wnt 2. Na evaluatie heeft de raad van toezicht besloten de bezoldiging per 1 januari 2015 te wijzigen. In drie jaar stijgt de bezoldiging van de leden van de raad van toezicht naar klasse V van de ‘Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en welzijn’. Per 1 januari 2017 is de bezoldiging daarom weer gewijzigd.

Bezoldiging toezichthouders 2017

Zie voor de vastgestelde bezoldiging van de leden van de raad van toezicht de toelichting op pagina 30 van de jaarrekening 2017.

Deskundigheidsbevordering

De leden dragen er voor zorg dat hun deskundigheid op peil blijft. Hiertoe is een werkwijze voor permanente educatie opgesteld. In de jaarlijkse evaluatie is de permanente educatie punt aan aandacht geweest. De raad van toezicht stelt zich op het standpunt dat het de verantwoordelijkheid van de leden zelf is om zich steeds te blijven ontwikkelen. Elk lid raad van toezicht heeft voorkeuren in zijn of haar ontwikkeling, waardoor standaard collectieve educatie zonder individuele invulling niet altijd de juiste bijdrage levert aan de ontwikkeling in de rol als toezichthouder. De leden hebben via diverse opleidingsprogramma’s in hun hoofdof andere toezichthoudende functie gewerkt aan bij- en nascholing waarbij aandacht was voor onder meer governance, leiderschap en publieke, maatschappelijke en zorginhoudelijke ontwikkelingen.