Kwaliteit

Kwaliteit met een stevige basis

Philadelphia werkt met bewezen methodieken, processen, principes en hulpmiddelen. Deze zijn vastgelegd en getoetst in het kwaliteitskader gehandicaptenzorg van de sector. Op deze manier zorgt Philadelphia er voor dat de randvoorwaarden voor kwaliteit in de zorgen dienstverlening gedekt zijn. In 2017 krijgen psychofarmacagebruik, de vernieuwing van Leerbaar & Weerbaar en de activiteiten rond agressie en de ouder wordende cliënten extra aandacht.

Positief effect van teamreflecties

Teamreflecties, waarin leden van een team bewust met elkaar kijken naar wat goed gaat en wat beter kan hebben ook in 2017 veel opgeleverd. Er zijn opnieuw ruim 520 teamverhalen ontvangen. Teamreflecties zorgen voor meer feedback, bewustere keuzes wat wel en wat niet op te pakken en geven zichtbaar opvolging aan wat er besproken is. Er zijn meer kaders voor de teamreflectie en de lokale familieraden worden vaker en meer betrokken bij de uitkomsten.

Externe professionals houden ons scherp

Begeleiders en teams vinden intercollegiale visitatie een krachtig instrument voor een kritische blik van buitenaf. In 2017 zijn acht Philadelphia-locaties en vier locaties bij Arduin bezocht. Er zijn onderling visie, werkwijzen en dilemma’s gedeeld. Door transparant te zijn, zijn medewerkers zich bewuster van de kwaliteit van geleverde zorg- en dienstverlening. Tegelijkertijd zijn ze er ook trots op. De teams zien hoe de kwaliteit beter kan en hebben hier ook concrete tips voor ontvangen.