Huisvesting en facilitair

Een kader voor huisvesting

In 2017 heeft Philadelphia haar strategisch huisvestingskader vernieuwd. Dit kader beschrijft alle ambities en doelstellingen, uitgangspunten, randvoorwaarden en functionele, technische en ruimtelijke eisen die Philadelphia stelt aan gebouwen in het algemeen en voor doelgroepen in het bijzonder. Duurzaamheid krijgt een belangrijke plek in het huisvestingskader. Het nieuwe kader helpt om beter aan te laten sluiten aan de wensen en behoeften van de cliënten en medewerkers van Philadelphia en ondersteunt Het Huis van Philadelphia.

Vijf nieuwe locaties

Philadelphia bouwde in 2017 verder aan nieuwe huisvesting voor cliënten. Zo werden er in Amsterdam, Doetinchem, Driebergen, Sneek en Vierhouten nieuwe locaties in gebruik genomen. In 2017 had de afdeling veertien projecten in uitvoering en 27 projecten in ontwikkeling. Ook werd een begin gemaakt met leveranciersmanagement om prestaties van leveranciers beter te volgen en bespreken.

Verduurzaming huisvesting

Philadelphia besteedt structureel aandacht aan duurzaamheid in de diverse bouwconcepten, programma’s van eisen en onderhoudsprogramma’s bij zowel de eigen panden als huurpanden. Mede op basis van Greendeals wordt er gezocht naar het toepassen van duurzame oplossingen en materialen. Philadelphia selecteert uitsluitend contractpartners en leveranciers die voldoen aan haar mvo voorwaarden.

Minimaal Energielabel C

Om de doelstellingen met betrekking tot duurzame huisvesting te behalen hebben bestaande gebouwen die toegevoegd worden aan de huisvestingsportefeuille minimaal Energielabel C en worden nieuwe gebouwen opgeleverd met minimaal een GPR*-totaalscore van 7,5. In 2017 is gestart met het isoleren van leidingen en appendages. Eind 2017 waren deze voor 60% uitgevoerd. Eind 2017 heeft het installatiebedrijf ook een inventarisatie gemaakt waarbij van alle eigendomslocaties de elektrowerktuigbouwkundige installaties in beeld zijn gebracht. Op basis van deze meting wordt het complexbeheersplan opgesteld en in 2018 uitgevoerd.

Pilot met het grondstoffenpaspoort Madaster

In 2018 zal een pilot worden gedaan met Madaster. Voor twee nieuw te bouwen locaties wordt een grondstoffenpaspoort opgesteld. Met dit grondstoffenpaspoort is exact bekend welke bouwmaterialen zich waar in een gebouw bevinden. Bij sloop van het pand kunnen de waardevolle materialen vervolgens worden hergebruikt.