Financiële informatie

Omzet 2017

De omzet steeg ten opzichte van 2016 (€ 342,8 miljoen) met € 10,7 miljoen naar € 353,5 miljoen in 2017. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de indexatie van de tarieven WLZ-zorg en de uitbreiding van VPT en intramurale Wlz cliënten. Het effect van de indexatie bedraagt ongeveer € 3,2 miljoen, doordat de maximale tarieven voor MPT-prestaties zijn gestegen met 1,43% en de ZZP/VPT-prestaties met 1,25%.

Resultaat 2017

Het financieel resultaat van Philadelphia in 2017 bedraagt € 7,5 miljoen positief en dat is € 4,1 miljoen hoger dan in 2016. Het rendement komt hiermee uit op 2,1%, ten opzichte van 1% in 2016. Dit resultaat is inclusief incidentele baten en lasten. Relatief grote posten hierin hebben betrekking op de afboeking van vaste activa: € 2 miljoen versnelde afschrijving van af te stoten panden en € 0,6 miljoen duurzame waardeverminderingen van een aantal locaties. Overige posten betreffen eenmalige mutaties in voorzieningen, afrekeningen over opbrengsten en verkoopresultaten van onroerende zaken.

Ratio’s

Als onderdeel van de afspraken met financiers dient Philadelphia te voldoen aan de normen (‘ratio’s’). Deze ratio’s geven een indicatie van de financiële gezondheid van Philadelphia. In de tabel hierna staan de ratio’s voor 2017 en ook 2016 ter vergelijk.Philadelphia voldoet in 2017, net als in 2016, aan alle normen die met de financiers zijn afgesproken.

Financiering huisvesting

Vanaf 2015 is Philadelphia bezig met een groot investeringsprogramma om onze huisvesting mooier en beter te maken, en ook aan te passen met nieuwe technieken (‘domotica’). Totaal betreft dit 96 projecten met een verwachte investering van totaal € 186 miljoen. Inmiddels zijn twaalf projecten opgeleverd met € 19 miljoen investeringen conform budget. Al deze investeringen worden op verschillende manieren gefinancierd, soms door woningbouwcoöperaties (waarbij Philadelphia dan de huurder wordt), soms lenen we er apart voor en soms kunnen we het uit eigen middelen betalen. Met de Rabobank zijn afspraken gemaakt zodat we tot maximaal € 85 miljoen kunnen lenen. Samen met de eigen middelen die we kunnen inzetten en de panden die we gaan huren is dat op basis van de stand van zaken eind 2017 genoeg om alle 96 projecten te kunnen realiseren.

Financiële instrumenten en risicobeheersing

Philadelphia heeft voor langlopende leningen een vaste rente afgesproken met de Financiers. Voor één langlopende lening van € 35 miljoen geldt een variabele rente. Philadelphia heeft voor deze lening een renteswap afgesloten om te voorkomen dat door een stijgende variabele rente meer rente betaald moet worden. Met het afsluiten van de renteswap is de variabele rente in feite omgezet in een vaste rente. Er is sprake van spreiding van het kredietrisico, omdat de opbrengsten uit zorgactiviteiten worden gerealiseerd bij 26 verschillende zorgkantoren en meer dan 100 gemeenten. Hierdoor is Philadelphia niet afhankelijk van enkele financiers. De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal een A-rating hebben.

Vooruitblik 2018 en verder

De strategische koers 2016-2020 is voor Philadelphia de basis voor de doelen en activiteiten in 2018 en verder. De financiële vertaling van de strategische koers is opgenomen in de meerjarenraming en voor het jaar 2018 in de jaarbegroting. In de meerjarenbegroting koerst Philadelphia op een jaarlijks positief rendement van minimaal 2,0%. Deze meerjarenbegroting wordt jaarlijks geüpdatet, waarbij de actuele ontwikkelingen binnen en buiten de sector worden uitgewerkt in verschillende scenario’s.