Bestuur

De dagelijkse leiding van Philadelphia is in handen van de raad van bestuur. Daarnaast is er een raad van toezicht die toezicht houdt op het beleid van de raad van bestuur, de financiële continuïteit van Philadelphia, de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening aan cliënten en de algemene gang van zaken.

Organisatie inrichting

De verdere inrichting van de organisatie, toedeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden staan in een organisatie- en volmacht regeling.

Portefeuilleverdeling raad van bestuur

De raad van bestuur is collegiaal verantwoordelijk. Binnen deze collegiale verantwoordelijkheid heeft de raad van bestuur zijn werkzaamheden verdeeld in portefeuilles. De portefeuilleverdeling van de leden van de raad van bestuur heeft de instemming van de raad van toezicht.

Normen voor goed bestuur en toezicht

We vinden het belangrijk dat het bestuur van en het toezicht op onze organisatie goed is geregeld. Onze governance structuur en -principes zijn gebaseerd op de wet en de Governancecode Zorg 2017. De structuur, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en principes staan in verschillende documenten beschreven:

  • onze statuten.
  • reglement raad van bestuur.
  • reglement raad van toezicht.
  • reglement auditcommissie.
  • reglement benoeming- en remuneratiecommissie.
  • werkwijze commissie zorg.
  • profiel raad van toezicht.