Een schitterend jaar

In dit jaarverslag staan portretten van cliënten die ieder op hun manier regie hebben over hun eigen leven. Ze kunnen zo hun eigen positie in de samenleving versterken en het beste uit zichzelf halen. Dit is iets waar we in 2016 met zijn allen met veel aandacht en plezier aan hebben gewerkt.

Samen bouwen, samen innoveren en samen doen!

In 2016 zetten we de volgende stap op weg naar Philadelphia 2.0. Het was een jaar van samen bouwen, samen innoveren en vooral samen doen. Zo vonden we met elkaar de beste manier om invulling te geven aan de weg die we hebben uitgestippeld in ons meerjarenbeleidsplan. En legden we de basis voor de doelen en activiteiten in de periode die voor ons ligt. We liggen op koers.

Meer ruimte en minder regels

Medewerkers van Philadelphia staan de komende jaren voor de uitdaging dat cliënten meer intensieve en moeilijker wordende zorgvragen meebrengen, terwijl er steeds minder middelen zijn om zorg en ondersteuning te verlenen. We willen onze medewerkers de ruimte geven om die uitdaging aan te gaan en aandacht te besteden aan de opleiding en verdere professionalisering van medewerkers. Extern hebben we ons regelarme gedachtengoed uit kunnen dragen. Zo sloten we eind 2016 een convenant met Menzis waarbij we regeldruk verruilden voor wederzijds
vertrouwen. We leverden een bijdrage aan de proeftuin Vernieuwd Kwaliteitskader, waarbij we zeer regelarm toetsen op ervaren èn professionele kwaliteit.

Waardering voor ons werk

We zijn trots op de goede waardering die cliënten en verwanten voor Philadelphia hebben uitgesproken in het ervaringsonderzoek dat dit jaar voor het eerst in haar nieuwe vorm werd uitgevoerd. Ook het vertrouwen dat medewerkers aangaven in het medewerkersonderzoek stemt ons zeer positief. In afwijking van de trend binnen onze sector zagen we afgelopen jaar ook het ziekteverzuim binnen Philadelphia sterk dalen. Een prestatie van formaat.

 

                                                      

Greet Prins                                            Jeroen van de Pas                              Han van Esch
Voorzitter Raad van Bestuur            Lid Raad van Bestuur                         Lid Raad van Bestuur

 

De waarden van ons werk

In de serviceorganisatie die Philadelphia ondersteunt werd een verbeterde inrichting ontwikkeld die gericht zal zijn op de waarden en belangen van onze organisatie. In de plaats van een ‘klassieke’ organisatie met functie-georiënteerde afdelingen bouwden we aan een indeling die gericht is op het vertegenwoordigen van de belangen van cliënten, zorg, medewerkers en organisatie. Dit wordt 2017 afgerond.

Verandering die je raakt

Over de drempel van het nieuwe jaar valt je op wat misschien wel de belangrijkste ontwikkeling was. In 2016 werd het vanzelfsprekend dat we werkten met partijen binnen en buiten onze sector. Dat we familieleden vroegen om mee te kijken naar nieuwe toepassingen. Dat cliënten aanschoven bij vernieuwingsprogramma’s. En dat we meer keken naar waar we met zijn allen naar toe gaan dan waar je vandaan komt. Want Philadelphia, dat zijn we samen.

We danken cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers voor het vertrouwen en de steun die we krijgen. Wij willen hen hartelijk danken voor de bijzondere samenwerking.

 

In dit online jaarverslag vat Philadelphia de gebeurtenissen van 2016 samen. We doen dat aan de hand van de thema’s Cliënten, Medewerkers, Zorg en Philadelphia. Het jaarverslag is ook als PDF document te downloaden.