De dagelijkse leiding van Philadelphia is in handen van de raad van bestuur. Daarnaast is er een raad van toezicht die toezicht houdt op het beleid van de raad van bestuur, de financiële continuïteit van Philadelphia, de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening aan cliënten en op de algemene gang van zaken.

Organisatie inrichting
De verdere inrichting van de organisatie, toedeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden staan in een organisatie- en volmacht regeling.

Portefeuilleverdeling raad van bestuur
De raad van bestuur is collegiaal verantwoordelijk. Binnen deze collegiale verantwoordelijkheid heeft de raad van bestuur zijn werkzaamheden verdeeld in portefeuilles. De portefeuilleverdeling van de leden van de raad van bestuur heeft de instemming van de raad van toezicht.

Normen voor goed bestuur en toezicht
We vinden het belangrijk dat het bestuur van en het toezicht op onze organisatie goed is geregeld. Onze governance structuur en -principes zijn gebaseerd op de wet en de Zorgbrede Governancecode. De structuur, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en principes staan in verschillende documenten beschreven.