Coronavirus: onze aanpak

Wij snappen dat de situatie rondom het coronavirus soms moeilijk kan zijn. Juist nu is duidelijke en actuele informatie belangrijk. We leggen uit waarom bepaalde maatregelen en besluiten worden genomen.

Goede en veilige zorg- en dienstverlening staat binnen Philadelphia voorop. De noodzakelijke maatregelen rondom het coronavirus brengen situaties met zich mee die anders zijn dan normaal. Wij snappen dat dit soms moeilijk kan zijn en vinden het belangrijk om zo goed mogelijk uit te leggen waarom bepaalde maatregelen worden genomen en met welke motivatie besluiten zijn genomen.

Actuele situatie

Ons land gaat de komende maanden stap voor stap weer open. Daarmee werken we toe naar een andere manier van met elkaar leven. In de samenleving en dus ook bij Philadelphia. We zijn nog niet van het coronavirus verlost. Maar het betekent wel dat er weer meer mogelijk wordt. 

Bezoekers zijn weer van harte welkom
Het is ons voornemen om waar mogelijk uiterlijk per 20 mei aanstaande een vorm van bezoek te kunnen realiseren. De mogelijkheden wisselen per locatie en per bewoner. Er bestaan immers grote verschillen tussen kwetsbaarheid, besmettingsrisico’s en de persoonlijke situatie van iedere cliënt. Het is belangrijk dat u uw gezondheid goed in de gaten houdt als u op bezoek wilt komen.

 Lees over de aandachtspunten voor op bezoek komen en de specifieke kaders per doelgroep
>  Per 1 juli 2020 is met iedere cliënt een afspraak gemaakt over logeren buiten de instelling.

Opstarten van dagbesteding, leren en werken
We zijn hard aan het werk om de diverse vormen van dagbesteding weer te openen. Daarbij moeten we rekening houden met het werken op 1,5 meter afstand maar ook met de mogelijkheden voor het veilig vervoeren van clienten. Het vraagt daarmee om maatwerk per locatie en per cliënt. Wij kunnen dan ook nog geen concrete datum noemen waarop specifiek uw kind, verwant of familielid weer naar dagbesteding kan. Begeleiders bespreken dit met cliënten en nemen indien nodig hierover contact op met u zodra er meer bekend is.

>  Per 1 juni 2020 krijgt iedere cliënt, zowel cliënten die thuis wonen, als in een woonvorm van een zorgaanbieder, een vorm van dagbesteding. Ook start dagbesteding op specifieke locaties weer op. De algemene maatregelen en het organiseren van veilig vervoer zijn cruciale randvoorwaarden. Net als een invulling op maat.

Ambulante ondersteuning
Met mensen die wij ambulant ondersteunen wordt de situatie individueel bekeken en met de cliënt op maat afspraken gemaakt.

Kind en Jeugd
> De orthopedagogische dagcentra zijn sinds 11 mei weer open voor kinderen tot en met 12 jaar.
> We zijn gestart met de naschoolse opvang voor de schoolgaande kinderen tot en met 12 jaar op het speciale basisonderwijs.  
> Wij hopen vanaf 2 juni ook de jongeren tot en met 18 jaar weer te mogen verwelkomen op deze locaties.
> Voor de ambulante gezinsondersteuning Kind en Jeugd bekijken we per situatie welke afspraken we op maat kunnen maken. 

Communicatie per post
Op 14 mei stuurden we alle verwanten een brief met daarin informatie over het nieuwe normaal.
download de brief van 14 mei
Op 23 april stuurden we alle verwanten, uitgezonderd van mensen die wij ambulant begeleiden een brief.
download de brief van 23 april

Waar kunt u terecht met vragen

De maatregelen die Philadelphia hanteert rondom het coronavirus brengen bijzondere situaties met zich mee. Mogelijk heeft u hier vragen over. Als cliënt, ouder of verwant. Zijn deze vragen praktisch van aard (wat betekent dit concreet in mijn of onze situatie?), neem dan contact op met de begeleiding of met de manager van de locatie. Het kan ook zijn dat u zich afvraagt wat de motivatie achter de beleidsmaatregelen is. Over de bezoekregeling, de inzet van beschermende materialen, het voortzetten van de dagbestedingsactiviteiten, enzovoort. Oftewel, dat u wil weten wat de beleidsmakers beweegt. Op Sophi is er de mogelijkheid om hier met een aantal directieleden over in gesprek te gaan. 

Bekijk ook

Zoekopties