Ons bestuur: Stichting Philadelphia Zorg

De dagelijkse leiding van Philadelphia is in handen van de raad van bestuur. Philadelphia heeft ook een raad van toezicht die toezicht houdt op het werk van de raad van bestuur.


Normen voor goed bestuur en toezicht

We vinden het belangrijk dat het bestuur van onze organisatie maar ook het toezicht op de organisatie goed geregeld is. Onze governancestructuur en – principes zijn gebaseerd op de wet en de Governancecode Zorg.


Gedragscode: respect, integer en professioneel

Philadelphia ondersteunt iedereen met aandacht en plezier. Deze ondersteuning realiseren we niet alleen maar samen met anderen. In de gedragscode hebben wij vastgelegd welk gedrag wij belangrijk vinden in de communicatie met elkaar maar ook met:

  • de mensen die wij ondersteunen;

  • belangenbehartigers;

  • mantelzorgers;

  • vrijwilligers;

  • externe relaties.

  

Er kan sprake zijn van een situatie waarin de gedragscode niet wordt nageleefd. Rondom het melden van misstanden hanteren we een klokkenluidersregeling.

Op grond van de wet toelating zorginstellingen hebben de raad van bestuur en raad van toezicht een conflictenregeling vastgesteld. Deze is van toepassing wanneer er een conflict ontstaat tussen leden van de raad van bestuur en leden van de raad van toezicht van Stichting Philadelphia Zorg.


Meer weten over het bestuur van Philadelphia?

Vragen

Zoeken in de veelgestelde vragen?


Zoek een locatie